Reklama suplementów diety – co musisz wiedzieć?

Reklama suplementów diety a reklama leków

Suplementy diety podlegają odmiennej regulacji niż leki. Ponieważ są traktowane jak żywność, to można je reklamować w inny sposób niż produkty lecznicze.

capsules, pills, health-1079838.jpg

Reklama zakazana

Przede wszystkim jest niedozwolona reklama która:

 • jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiają godności człowieka;
 • wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru
 • odwołuje się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów
 • zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji

Oczywiście każde z powyższych pojęć było przedmiotem interpretacji sądów i urzędów, mającej na celu doprecyzowanie ich znaczenia.

Z pewnością jedną z kluczowych kwestii jest to, by reklama suplementu nie tworzyła wrażenia, że jest on lekiem ani nie wprowadzała w błąd, w szczególności:

 • co do właściwości środka spożywczego,
 • przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;
 • przez sugerowanie, że ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki mają takie właściwości,
 • przez przypisywanie właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływanie się do takich właściwości

Całość przepisów dotyczących zakazów w reklamie suplementów można znaleźć w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 1169/2011

Etyka

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek opracowała również wewnętrzny kodeks etyczny, regulujący zasady prowadzenia reklamy suplementów. Stanowi on na przykład, że:

 • niedopuszczalne jest powoływanie się na świadectwa lub opinie niepotwierdzone, nieprawdziwe, nieaktualne lub mogące wywołać u konsumenta poczucie lęku
 • działania reklamowe nie mogą być obraźliwe, ani nie mogą zmniejszać zaufania do sektora suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami

Reklama produktu, oraz jego etykieta lub inne oznaczenia, nie powinny być:

 • wprowadzające konsumenta w błąd, przez przypisywnie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie lub procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeżeli nie ma do tego wyraźnej podstawy w postaci obiektywnie wiarygodnych danych naukowych.
 • wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez przypisanie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie i procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeśli podstawa naukowa lub medyczna na jakiej opiera się taka informacja dotyczy zasadniczo innej niż użyta w wyrobie formy lub postaci fizykochemicznej substancji, której przypisuje się takie zdolności,
 • wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez przypisanie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie i procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeśli podstawa naukowa lub medyczna na jakiej opiera się taka informacja dotyczy zasadniczo innej niż użyta w wyrobie dziennej porcji substancji której przypisuje się takie zdolności,
 • wprowadzające konsumenta w błąd, odnośnie cech charakterystycznych Produktu, jego atrybutów i składu, ilości, trwałości, miejsca pochodzenia i produkcji  lub też sposobu produkcji albo przechowywania,
 • wprowadzające konsumenta w błąd, odnośnie opisu wpływu na zdrowie człowieka lub procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka
 • wprowadzające konsumenta w błąd poprzez przypisywanie Produktowi cech charakterystycznych, nie związanych z cechami środków spożywczych,
 • wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez wywoływanie wrażenia, że Produkt ma specjalne własności, jeżeli w rzeczywistości jego jakość i właściwości są porównywalne z innymi podobnymi środkami spożywczymi i nie odbiegają od nich w zasadniczy sposób,
 • wprowadzająca konsumenta w błąd, poprzez zatajenie ogólnie znanych lub znanych tylko Producentowi w danym momencie stanu wiedzy naukowej ryzyk związanych z produktem.  

Dodaj komentarz