DNUR: Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej – istotne zmiany

Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej z dnia 17 sierpnia 2023 r. (LINK) wprowadziła istotne zmiany, które mają wpływ na system refundacji leków oraz zasady ich wydawania.

Poniżej kilka głównych zmian, które wprowadza duża nowelizacja ustawy refundacyjnej.

Leki recepturowe

1. Marża za leki recepturowe sporządzane w warunkach aseptycznych nadal wynosi 25 proc., ale według nowych regulacji nie może być wyższa niż koszt wykonania leku recepturowego, czyli obecnie 24,66 zł. (stan na dzień 07.12.2023);

Marże hurtowe

Podniesiono marżę hurtową z 5% urzędowej ceny zbytu (uwzględniającej podatek VAT) do 6% ceny zbytu netto, jednocześnie określając marżę minimalną: 0,50 zł i maksymalną: 150 zł dla leków dostępnych w aptece oraz 2000 zł dla leków dostępnych w ramach leczenia szpitalnego;

Wydawanie leków

Wydanie pacjentowi leku, wyrobu medycznego czy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego możliwe jest na maksymalnie 120 dni kuracji. Kolejną część leku pacjent może wykupić dopiero po upływie 3/4 tego okresu, czyli 90 dniach.

Recepty na leki psychotropowe i narkotyczne

Recepty na substancje psychotropowe i leki narkotyczne muszą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Wyjątek stanowią recepty weterynaryjne. Termin ich realizacji wynosi 30 dni od dnia wystawienia recepty. Recepta nie może być wystawiona z odroczonym terminem realizacji, czyli poprzez zapis daty realizacji “od dnia”, a lekarz musi sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub wywiadu z pacjentem, jeśli ten nie logował się do IKP. Każdą weryfikację należy odnotować w dokumentacji medycznej oraz dopisać informacje o aktualnych wskazaniach. Nowe zasady weryfikacji przy wystawianiu recept na środki psychotropowe i odurzające nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent, ze względu na stałą opiekę nad pacjentem oraz znajomość jego historii historii leczenia.

Nie zamienianie leku

Zapis NZ (nie zmieniaj/nie zastępuj) będzie można umieścić jedynie w dwóch przypadkach: :

„uzasadnionych wskazań medycznych” lub „występujących przy zastosowaniu tego produktu leczniczego udokumentowanych działań niepożądanych”

Adnotacja NZ nie jest wiążąca, ponieważ na żądanie lub za zgodą pacjenta możliwe jest wydanie innego leku niż przepisany na recepcie, nawet pomimo zapisu „NZ”, jeśli alternatywny lek spełnia określone kryteria substytucyjne.

Zwrot leków

W ciągu 30 dni od daty obowiązywania nowego wykazu leków refundowanych apteki mogą zwrócić do hurtowni leki, które zostały wycofane z listy refundacyjnej.

Uprawnienie „C”

Rozszerzono listę osób upoważnionych do korzystania z uprawnienia C. Do tej pory były to kobiety w ciąży, teraz uprawnienie obejmuje również kobiety w okresie połogu.

Pacjentki będą mogły otrzymać bezpłatne leki z opublikowanej listy od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanym terminie porodu wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez lekarza i położną.

Termin ważności recept dla osób z uprawnieniem C to 30 dni od daty wystawienia lub od oznaczonej na recepcie daty realizacji.

Uprawnienie C określa art. 43b. 1.: “świadczeniobiorcom w okresie ciąży albo połogu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki lub wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 6.”

Darmowe leki

Od 1 listopada 2023 r. świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 65 lat lub nie ukończyli 18 lat uprawnieni są do otrzymania bezpłatnych leków. Aby skorzystać z refundacji, pacjent musi być ubezpieczony lub posiadać inny tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Uprawnienie do skorzystania z całkowitej refundacji powinno być uzasadnione wskazaniami medycznymi i refundacyjnymi danego leku. Na recepcie w rubryce „kod uprawnień” należy wpisać adnotację: „DZ” – w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia lub „S” w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia, jeżeli pacjent jest uprawniony do całkowitej refundacji leku. Jeśli środek jest poza zakresem refundacji należy wpisać symbol “X” lub “100 proc.” – wtedy recepta realizowana jest w aptece jako pełnopłatna.

Refundacja leków OTC

Nowelizacja wprowadza refundację leków OTC, czyli wydawanych bez recepty. Możliwa jest ona jedynie w sytuacji, gdy leki te przyjmowane są ze względu na wskazania medyczne, wymagają stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i są rekomendowane w wytycznych postępowania klinicznego. Recepty realizowane mogą być wyłącznie w aptece. Objęcie refundacją następuje na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, a jeśli uprawniony wnioskodawca nie złożył dotychczas takiego wniosku oraz upłynęła dla leku wyłączność rynkowa, minister zdrowia ma możliwość wydania decyzji z urzędu o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku. Wykaz leków publikowany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz też: post o reklamie suplementów diety

Dodaj komentarz